Bo- og omsorgstilbud

Vårt bo- og omsorgstilbud er for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å leve et fullverdig og godt liv

Betanias helse- og omsorgstilbud kan bistå din kommune i å ivareta forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Våre omsorgstjenester

Med individuell tilpasning tilrettelegger vi for at beboerne våre skal få en god hverdag

Alle som flytter inn i våre boliger skal føle seg trygge på at de mottar god individuell støtte i dagliglivet. Vi bemanner hvert tiltak etter behov og etter avtale med oppdragsgiver - spesialtilpasset den enkelte beboer.

I møte med våre beboere skal vi

Alle har rett til et godt liv og en meningsfull hverdag

Våre MÅLGRUPPER

I Betanias bo- og omsorgstilbud har vi lang og bred erfaring med å skape gode liv for mennesker med ulike livsutfordringer. Våre målgrupper er mennesker som trenger hjelp og støtte som følge av psykisk utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser. Vi har også lang erfaring med alderspsykiatrisk tilbud.

Gjennom høy kompetanse og faglig engasjement, sørger vi for god omsorg til mennesker som har vansker med å mestre livet på egenhånd.

Vår tverrfaglige kompetanse

Vår stab består av sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og personer med veiledningskompetanse.

Vi samarbeider med psykologfaglig nettverk med spesialistkompetanse innen fordypningsområdene barne- og ungdomspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi og organisasjonspsykologi.

Sentrale temaer som vi jobber jevnlig med på våre interne fagmøter, er faglig forsvarlighet, brukermedvirkning, medisinhåndtering, makt og tvang, samt trekk ved de mest vanlige psykiske lidelsene og hvordan disse interagerer med våre brukergrupper.

Omsorgsboliger og bofelleSskap

Vi kan tilby heldøgns bemannende botilbud til personer med utviklingshemminger, psykiske lidelser og rusutfordringer i våre omsorgstilbud i Alta i Finnmark.

Tilbudet kan tilrettelegges i egnede bofellesskap eller i egne leiligheter.

Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, og gis på oppdrag fra landets kommuner.

Omfanget og innholdet i tjenestetilbudet tilpasses den enkelte brukers behov.

Ved langvarige oppdrag diskuterer vi gjerne muligheten for å etablere tilbud i din kommune.

Vi tilrettelegger aktivitetstilbud etter brukers ønsker, interesser og mestringsnivå

Vi bistår brukerne med å finne arbeid. Dette skjer gjennom vårt nettverk av arbeidsgivere eller i vår egen organisasjon. For brukere som ønsker skole eller utdanning, bistår våre ansatte med praktisk tilrettelegging.

Vi benytter oss ofte av finnmarksnaturen og de rike mulighetene vi har i nærmiljøet:

Kontaktpersoner

Heidi Tangstad
Stillingstittel: Daglig leder
Telefon: 996 46 482
Epost: heidi@betania-alta.no
Ann Mari Aae Christensen
Stillingstittel:Virksomhetsleder Alta bo- og dagsenter
Telefon: 400 20 518
Epost: ann.mari@betania-alta.no

Om leverandøren

Leverandør: Betania Alta
Adresse: Sorenskriverveien 2, 9513 Alta
Nettside: https://www.betania-alta.no

Betania Alta har gjennom mer enn 80 år vært en samfunnsengasjert ideell helse -og omsorgsaktør i Finnmark. Vår visjon er Engasjert Omsorg. Vi har lang erfaring fra eldreomsorg, vi gir miljøterapeutiske botilbud, driver lavterskelsenter innen psykisk helse-rus, driver to barnevernsinstitusjoner og har bolig-sosiale tilbud. Vi har to barnehager og et stort frivillighetsarbeid.
Vi driver på ideelt grunnlag (not for profit).

Denne nettsiden er produsert av frikant.no